Visitekst De Wijze Eik for CLIMATE!

Beste ouder

De leerlingen in Vlaanderen lieten onlangs hun stem horen voor een beter klimaatbeleid. Ook in de klassen wordt gesproken over klimaatverandering en over wat we eraan kunnen doen. Daarom deze brief om je te informeren rond onze visie en op welke manier onze school dagdagelijks aan duurzaamheid werkt en aan de slag gaat rond klimaatverandering.

Onderteken hier de petitie!

Visie

Het feit dat we allemaal samen op (slechts) één wereld leven  is door de hyper-ontwikkeling van sociale media  in het begin van deze 21ste eeuw plots bijzonder duidelijk geworden. Vrijwel instant zijn we op de hoogte van het reilen en zeilen aan de andere kant van onze blauwe planeet. We kunnen onmogelijk nog wegkijken van de schrikbarende ecologische  impact die we er als mens op hebben. 

Aan een ijltempo is de water- en luchtkwaliteit, de biodiversiteit,  onze fauna en flora in het algemeen aan het afnemen. Ecosystemen worden zwaar ontregeld, de ontbossing en de woestijnvorming nemen toe, de aarde warmt steeds sneller op…

Door de combinatie van mateloze bevolkingsgroei en het galopperende consumptiepatroon van ons allen, komt stilaan de leefbaarheid van de wereld , niet enkel voor plant en dier, maar meer en meer voor de mens zelf in het gedrang .  Een verpletterende meerderheid  van de wetenschappers over de hele wereld zijn het er al jaren over eens dat de snelle opwarming van de aarde, met de desastreuse gevolgen van dien, grotendeels te wijten zijn aan de CO2-emissies door de mens.

Hoe komt het dan toch dat  we als wereldburgers  niet in staat zijn er méér zorgzaam mee om te gaan? De staatsleiders, de politiek, de economische actoren blijken niet in staat te zijn een adequaat antwoord te verzinnen op deze immense problematiek die ons leven en dat van onze kinderen stilaan heel sterk gaat beïnvloeden.

Vele burgers, actiegroepen, steden,…  willen echter niet blijven wachten.

Stad Gent neemt bijvoorbeeld het moedige initiatief om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Laten wij als  Basisschool De Wijze Eik, lid van Scholengroep Gent  ook onze verantwoordelijkheid hierin opnemen en meebouwen aan een leefbare toekomst voor onze kinderen.

Missie

De Wijze Eik , samen met de commissie duurzaamheid van Scholengroep Gent, engageert zich om beleid en doelstellingen op vlak van energie, mobiliteit, CO2-uitstoot, natuurlijke ruimte, water, aanbod restaurant, grootkeuken, milieuverantwoord productgebruik/afval en vooral ecologische opvoeding en mentaliteitswijziging op een steeds duurzamer niveau te tillen.

Onze doelstellingen en verwezenlijkingen

 1. ENERGIE

Streven naar meer energie-neutrale domeinen.

   De energie- efficiëntie (van de infrastructuur) verbeteren: het energieverbruik beperken, het energiegebruik rationaliseren en de resterende vraag invullen met            duurzaam geproduceerde energie.

.

 • oude verwarmingsinstallaties versneld vervangen  
  • vestigingsplaats : Eeklostraat : de oude  ketels werden reeds vervangen door hoge rendementsketels , dit wordt verdergezet in het project nieuwbouw. In 2020 zijn alle verwarmingstoestellen conform de milieunorm.
  • vestigingsplaats Casierlaan : het kleutergebouw beschikt over een warmtepomp en energiezuinige moderne verwarmingsketels. In het hoofdgebouw is de vervanging van de stookketels gepland.
 • gebouwen (muren, daken, vensters) isoleren
  • de vervanging van de dakbedekking in de Casierlaan en Eeklostraat is gepland voor dit kalenderjaar. De nodige isolatie zal aangebracht worden.                        
 • verlichting verduurzamen (led, sensoren…)
  • alle defecte lampen worden vervangen door energiezuinige LED lampen
  • in de Casierlaan werden de halogeen verstralers vervangen door LED lampen
  • systematisch worden de TL – lampen in de gebouwen vervangen door zuinigere lampen
 • MOBILITEIT

            Stimuleren van milieuvriendelijke verplaatsingen.

 • de leerlingen krijgen fietsactiviteiten en verkeersopvoeding
 • fietsexamen
 • fietsen repareren door MOBI
 •  fietsen graveren
  • de Wijze Eik is een Octopusschool en doet mee aan de campagnes
  • strapdag : jaarlijkse sensibiliseringscampagne
  • actie flits : campagne fluo – hesjes
  • actie:  helm top, fluo – top van SVSV
  • gezamenlijke aankoop fietsen, elektrische fietsen
  • de capaciteit van de fietsenstallingen wordt verdubbeld
 • samenwerking met Atheneum en peutertuin rond verkeerssituatie in de    Casierlaan
 • NATUURLIJKE RUIMTE

De infrastructuur efficiënt inzetten om zoveel mogelijk ruimte voor natuur en natuurbeleving over te houden.

Deze groene ruimte versterken met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit (ecologisch beheer).

 • groene en avontuurlijke speelplaatsen stimuleren. Op de vestiging Casierlaan is de ontharding en vergroening van de speelplaats volop ingezet. De werken bevinden zich nu in fase 2. In de Eeklostraat zal dit samenvallen met de infrastructuurwerken van de nieuwbouw en de werken aan het rioleringsnetwerk.
  • er worden geen pesticiden gebruikt
  • groeninplanting van inheemse planten / fauna- en mensvriendelijke beplantingen
  • de tweede en derde graad werken samen met VZW Zwerfgoed aan de moestuinen in de Zuiderlicht. In het kader van het buurtsamenwerkingsproject “Eetbare tuinen” worden groenten geplant en geoogst en wordt milieueducatie gegeven.
  • de Eeklostraat heeft een eigen moestuin.                          
 • WATER

Het (drink)water verbruik duurzamer maken.

 •  professionele poetsproducten aankopen  bij een leverancier met hoge ecologische standaard
 • regenwater gebruiken in de plaats van leidingwater waar mogelijk     
 • waterzuinige knoppen op toiletten
 • MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK/AFVALBEHEER:

Afval voorkomen, sorteren, recycleren; steeds meer eindeloze materialen gebruiken.

 • sorteren op school van alle afvalmateriaal
 • beperken kopiegebruik                                                                               
 • versnelde overschakeling op volledige digitale communicatie                 
 • versnelde overschakeling op volledige digitale archivering                                 
 • AANBOD RESTAURANT, GROOTKEUKEN
 • efficiënter materiaal- en infrastructuurgebruik
 • stimuleren van gebruik van lokale en ‘korte keten’ etenswaren
 • aanbod van kwalitatieve vegetarische maaltijden
 • verbod op frisdranken  en stimuleren gebruik van kraantjeswater
 • ECOLOGISCHE OPVOEDING > hoge prioriteit!

De leerlingen aanzetten tot een duurzamer leefpatroon door het aanbieden van lessenpakketten over bewuster leven: ecologische en gezonde gedragswijziging                                                                                                

In het verleden werden vele educatieve initiatieven genomen waar onder de projectweek Wijs met Water. We behaalden dan ook alle MOS-logo’s en Mos-vlag (Milieu Op School). Op 3 mei 2019 organiseren we samen met het Atheneum Mariakerke D-Day,  Duurzame Dag. Dan zetten we onze acties  in de kijker.

Een greep uit de onderwijs- ,ontwikkelings- en leerplandoelen die aan bod komen in het lesaanbod van het lager onderwijs, doelen die het bereiken van de eindtermen van het basisonderwijs nastreven. Ze omvatten kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes).

milieueducatie

 • aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval wordt verzameld, gesorteerd en gerecycleerd
  • acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water, energie
  • eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn
  • enkele voorbeelden geven van de gevolgen voor mens en natuur van de klimaatverandering door de opwarming van de aarde
  • enkele voorbeelden geven van initiatieven uit de omgeving die het natuurbehoud ondersteunen (bijv. natuurverenigingen, natuurreservaat, initiatieven naar beschermde diersoorten …)
  • aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig mee moet omgaan
  • met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen (bijv. sluiting milieuvervuilende fabriek en tewerkstelling, mestoverschotten en vervuiling water)
  • met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu

mens en maatschappij

 • binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de wereld verwoorden
  • met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep kan participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is

Samen met de ouders en kinderen van de Wijze Eik willen wij als school  verder werken aan een duurzaam klimaatbeleid en een tandje bijsteken. We zijn er immers van overtuigd dat we nog extra inspanningen kunnen leveren om onze school nog duurzamer en klimaatneutraler te maken.

Met vriendelijke en duurzame groet

Martine Waeytens – Miguel Plets

Directeur | BSGO!  De Wijze Eik |
                     Een wijze kijk op de toekomst

Email
: dir@scholengroep.gent
Telefoon: 09 2265280